Browse By

Obszar działnia

Świnoujście jest jednym z najatrakcyjniejszych miast polskiego wybrzeża, położonym na samym krańcu północno-zachodniej Polski. Jest jedynym miastem w Polsce usytuowanym na kilkudziesięciu wyspach. Jego granice stanowią:

 • Zalew Szczeciński
 • Morze Bałtyckie
 • oraz granica państwowa z Niemcami.

Świnoujście ma status miasta na prawach powiatu i jest jednym z największych w województwie zachodniopomorskim. Zajmuje obszar 195 km2 i, tu rzecz niespotykana ,z każdym rokiem powiększa swój teren. Na skutek ustępowania morza w ciągu ostatnich dwustu lat linia brzegowa przesunęła się o 1,5 km. Miasto leży w krainie 44 wysp, ale zamieszkane są tylko trzy z nich: Uznam, Wolin i Karsibór.
Sezon letni trwa 5 miesięcy – od maja do września, przy czym czerwiec i wrzesień są najpogodniejsze, w tym czasie przyległe wody osiągają temperaturę do 24°C. Jak wynika z corocznych prognoz pogody Świnoujście jest najcieplejszym polskim kąpieliskiem. Bogata flora i fauna na terenie Świnoujścia oraz okolic najlepiej świadczy o czystości środowiska naturalnego.

Odział Grodzki WOPR na Świnoujskich wyspach

Terenem działania OG WOPR w Świnoujściu są granice powiatu Świnoujście. Jest to bardzo specyficzny teren nie tylko ze względu na położenie miasta na kilkudziesięciu wyspach, ale również przez to, że mamy tu do czynienia z kilkoma rodzajami wód.
Otóż występują tu:

 • wody morskie (Morze Bałtyckie),
 • wewnętrzne wody morskie (Zalew Szczeciński od południowej strony wysp Uznam i Wolin w granicach powiatu), rzeki i kanały (w tym kanały portowe),
 • oraz jezioro Wicko Wielkie

W związku z swoim specyficznym położeniem jednym z groźniejszych zagrożeń dla miasta jest powódź:

 • okresowe dość znaczne wahania poziomu wód okalających miasto, grożą zatopieniem najniżej położonych terenów, dotyczy to przede wszystkim sołectw Karsibór, Przytór – Łunowo oraz dzielnic Ognicia, Wydrzany. Powoduje je zjawisko tzw. „cofki”, szczególnie wczesną wiosną i późną jesienią oraz długotrwałe, intensywne opady w głębi kraju lub roztopy wiosenne. Przejściowe zagrożenie powodziowe może również spowodować zalodzenie rzeki Świny i Kanałów Mielinskiego i Piastowskiego,
 • zagrożeniu powodziowemu podlegają również częściowo ulice Marynarzy, Władysława IV, B. Chrobrego (ulice przylegle), co uwidoczniło się w czasie powodzi jesienią 1995 roku i zima 2002 r (luty).

Miasto jest również narażone na ekstremalne warunki pogodowe takie jak:

 • sztormy i silne wiatry;
 • długotrwale braki opadów atmosferycznych, wywołujące susze;
 • intensywne opady śniegu;
 • intensywne opady deszczu.

Ad 1.

Specyficzny wpływ klimatu morskiego i regionalne uwarunkowania mikroklimatyczne powodują, że Świnoujście narażone jest na częste występowanie silnych wiatrów. W przekroju rocznym, najsilniejsze wiatry, dochodzące do 32,5 m/s (12B), występują głównie w miesiącu lutym i wrześniu. W ciągu roku dominują wiatry z kierunków zachodnich (NW – 22,2 %, W – 10,9 %, SW – 9,6 %).
Wichury i huragany, oprócz zagrożeń życia i zdrowia ludzi, mogą być przyczyna powstania dużych zniszczeń i strat materialnych w sieciach energetycznych i telekomunikacyjnych, budownictwie mieszkaniowym, gospodarskim i przemysłowym oraz w transporcie i gospodarce leśnej. Może także dojść do zniszczeń w zasobach dóbr kultury i w obiektach przyrodniczych prawnie chronionych.
Wiatry z kierunków od NW do NE oddziałujące na wody wysoko wypełnionych akwenów: południowego Bałtyku, Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego, mogą powodować zjawisko „cofki”.

Ad 2.

W Świnoujściu roczna uśredniona wartości temperatury powietrza waha się od 8 °C do 9°C, a ilości opadów od 760 mm do 800 mm. Charakterystyczne stają się zimy, którym towarzysza znikome opady śniegu oraz wiosny i lata z długotrwałymi okresami bez opadów. Sytuacja taka powoduje duże zagrożenie występowania długotrwałych susz.

Ad 3.

Najpoważniejszymi zagrożeniami wywoływanymi intensywnymi opadami śniegu, mogą być:

 • dezorganizacja drogowego i kolejowego systemu transportowego;
 • zagrożenia życia i zdrowia ludzi bezdomnych i wymagających wsparcia;
 • naruszenia konstrukcji budowli prowadzące do powstania katastrofy budowlanej;
 • przerwy w funkcjonowaniu sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, wywołane uszkodzeniami infrastruktury, skutkujące zachwianiem rytmiki funkcjonowania gospodarki oraz życia publicznego.
 • zagrożeniem wtórnym wywołanym gwałtownym topnieniem grubej pokrywy śniegowej, mogą być powodzie roztopowe i lokalne podtopienia obszarów nisko położonych.

Ad 4.

Najpoważniejsze zagrożenia wywołane intensywnymi opadami deszczu, to:

 • lokalne podtopienia i podmycia;
 • zaburzenia funkcjonowania transportu drogowego i kolejowego;
 • zagorzenie dochodowości turystyki.
 • Intensywnym opadom deszczu mogą towarzyszyć inne niebezpieczne zjawiska pogodowe, takie, jak:
  • burze połączone z silnymi wyładowaniami atmosferycznymi;
  • gołoledź i oblodzenia.